Cynhadledd Gofyn a Gweithredu 2024

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn falch iawn o gyhoeddi Cynhadledd Holi a Gweithredu ar 21 Chwefror 2024.

Ers 2016, mae hyfforddiant Gofyn a Gweithredu wedi’i ddarparu ledled Cymru, gan arfogi miloedd o ymarferwyr â sgiliau i gynnal ymchwiliad wedi’i dargedu i nodi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol (VAWDASV) ac ymateb yn effeithiol i ddatgeliadau. Nod y gynhadledd yw bod yn ddathliad o Gofyn a Gweithredu ac effaith gadarnhaol yr hyfforddiant wrth gefnogi ymholiadau wedi’u targedu i nodi VAWDASV. Bydd y gynhadledd yn dwyn ynghyd asiantaethau, llunwyr polisïau ac ymarferwyr i rannu arfer gorau, cefnogi, amddiffyn y rhai sydd wedi’u heffeithio gan VAWDASV ac ymyriadau a all ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Bydd hefyd yn ceisio hyrwyddo cyflwyno hyfforddiant Gofyn a Gweithredu ymhellach i awdurdodau perthnasol o dan y Ddeddf a thu hwnt.

Rydym ni’n falch o gyhoeddi y bydd sylwadau agoriadol y gynhadledd yn cael eu cyflwyno gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip, Jane Hutt. Bydd Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru, Sara Kirkpatrick, yn dilyn gyda chipolwg gwerthfawr ar waith y sefydliad i atal a mynd i’r afael â VAWDASV yng Nghymru. Bydd Rakhshanda Shahzad, Pennaeth Gwasanaethau Caethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn Pobl yn Bawso yn rhoi cipolwg hanfodol ar gaethwasiaeth fodern yng Nghymru, gan gynnig arweiniad ymarferol ar nodi a chefnogi’r rhai sy’n cael eu heffeithio. Bydd y Rhwydwaith Goroeswyr a gefnogir gan ei Swyddog Ymgysylltu Vicky Lang yn dod â llais profiad byw i’r gynhadledd.

Bydd siaradwyr eraill yn y gynhadledd yn cynnwys trafodaeth gan Ann Williams, rheolwr llinell gymorth Byw Heb Ofn, astudiaeth achos o sut mae Gofyn a Gweithredu yn cael ei gyflwyno gan Sharon Garland o Dîm Datblygu’r Gweithlu Cyngor Sir Conwy a Fiona Clarke o Wasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy a sgwrs gan yr ymchwilydd doethurol Emma Noble, sy’n arbenigo ym maes cam-drin partner gyda chymorth technoleg ymhlith pobl ifanc.

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys cyfleoedd i ddysgwyr sydd wedi cwblhau Hyfforddi’r Hyfforddwr Gofyn a Gweithredu gyda Chymorth i Ferched Cymru i rannu eu profiadau o’r cwrs ac o gyflwyno’r sesiynau ymwybyddiaeth wedi hynny. Byddwn yn cynnig gweithgareddau gloywi sy’n caniatáu i hyfforddwyr Gofyn a Gweithredu lywio cynnwys hyfforddiant yn y dyfodol. Cliciwch yma am agenda.

Pwy ddylai fynychu

 • Hyfforddwyr Gofyn a Gweithredu
 • Arweinwyr VAWDASV awdurdodau lleol
 • Cydlynwyr Rhanbarthol VAWDASV
 • Diogelu Corfforaethol
 • Penaethiaid Diogelwch Cymunedol
 • Cyfarwyddiaeth AD
 • Arweinwyr VAWDASV Byrddau Iechyd Lleol
 • Gwasanaethau Tân ac Achub
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Darparwyr VAWDASV Arbenigol y Trydydd Sector

Pam mynychu

 • I ddathlu’r hyn a gyflawnwyd drwy Gofyn a Gweithredu.
 • Rhannu dysgu ac arfer gorau i lywio’r broses o weithredu yn y dyfodol.
 • Mynediad at adnoddau hyfforddi newydd.
 • Gwella dealltwriaeth o’r heriau unigryw mae pobl ifanc yn eu hwynebu o ran cam-drin domestig a thechnoleg. Gofynnwyd am hyn sawl gwaith gan hyfforddwyr Gofyn a Gweithredu.

 

Datganiad Preifatrwydd Hyfforddiant – Digwyddiadau