Cysylltu

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn (sydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael ei rhedeg gan Cymorth i Ferched Cymru) yn wasanaeth cymorth a gwybodaeth cyfrinachol am ddim sydd ar agor 24 awr, 7 niwrnod yr wythnos, 365 niwrnod y flwyddyn i unrhyw un sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu unryw fath arall o drais yn erbyn menywod yng Nghymru. Mae hefyd yn croesawu galwadau gan ffrindiau a theulu, cydweithwyr

neu ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n ceisio cyngor. Mae galwadau i rifau 0808 80 am ddim o linellau tir a ffonau symudol o fewn y DU ac nid ydynt yn ymddangos ar filiau sydd wedi’u heitemeiddio.

Mae’r Llinell Gymorth yn rhoi cymorth yn Gymraeg a Saesneg a mynediad i gyfieithydd ar gyfer galwyr sydd ag anghenion cymorth iaith.

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos i roi cymorth a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

 

Ymholiadau Cyffredinol

Sylwch na allwn gynning Cymorth i oroeswyr neu ddioddefwyr ar y rhif cyffredionol hwn.

Ffôn: 02920 541551

Ebost: [email protected]

Cymorth i Ferched Cymru

Canolfan Ragoriaeth Trais yn Erbyn Menywod

Tŷ Pendragon,
Plas Caxton,
Pentwyn,
Caerdydd,
CF23 8XE

 

Ymholiadau’r Cyfryngau

Nodwch mai cysylltiadau i newyddiadurwyr yw’r rhain yn unig, ac na allwn wneud sylwadau ar achosion llys penodol.

Swyddfa’r wasg: 07544 300983

Ebost: [email protected]

Os hoffech chi dderbyn datganiadau i’r wasg ebostiwch ni yn y cyfeiriad uchod os gwelwch yn dda.

 

Ymholiadau codi arian

I gael gwybodaeth am roi, codi arian a chefnogi Cymorth i Ferched Cymru ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 541551 os gwewlch yn dda.

 

Ymholiadau aelodaeth

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu’n dymuno cael gafael ar adnoddau, cysylltwch os gwewlch yn dda â: [email protected].

 

Ymholiadau hyfforddiant

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu’n dymuno cael gafael ar adnoddau, cysylltwch os gwewlch yn dda â: [email protected].

 

Ymholiadau gan fyfyrwyr/y cyhoedd

Oherwydd y nifer o ymholiadau rydyn ni’n eu derbyn, nid ydyn ni’n gallu cynorthwyo gydag ymholiadau gan fyfyrwyr, ond efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y tudalennau Gwybodaeth a Chymorth ar ein gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth helaeth.

Dewch o hyd i’n datganiadau diweddaraf i’r wasg yma.

 

Cysylltwch â Ffederasiynau Cymorth i Ferched eraill yn y DU:

Scottish Women’s Aid

Women’s Aid England

Women’s Aid Federation Northern Ireland

 

Anfonwch neges atom: noder os gwelwch yn dda, os yw eich ymholiad yn ymwneud â chael gafael ar gymorth neu wasanaethau uniongyrchol, byddwn yn trosglwyddo eich neges i’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn.

Dewch o hyd i ni

Cymorth i Ferched Cymru

Pendragon House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, UK
    • Cymorth i Ferched Cymru

      Caxton Place, Wales, CF23 8XE, United Kingdom