Beth yw rheolaeth drwy orfodaeth?

What is coercive control?

Mae rheolaeth drwy orfodaeth yn cyfeirio at batrymau parhaus o ymddygiadau sydd â’r bwriad o roi pŵer neu reolaeth dros oroeswr. Mae’r ymddygiadau hyn yn amddifadu goroeswyr o’u hannibyniaeth a gallant wneud iddynt deimlo’n ynysig neu’n ofnus. Gall hyn gael effaith ddifrifol ar fywyd a lles goroeswr o ddydd i ddydd.

Gall rheolaeth drwy orfodaeth fod yn anodd i oroeswyr, a’r rhai sydd o’u cwmpas, ei chydnabod oherwydd gall y tactegau sy’n cael eu defnyddio fod yn gynnil a gwaethygu’n araf. Mae rheolaeth drwy orfodaeth mewn perthynas yn ffurf gydnabyddedig o gam-drin.

I gael cymorth

Dylai unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael gafael ar gymorth a chefnogaeth pan fydd ei angen arnynt a dylai pob achos gael ei gymryd o ddifrif.

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar gael am ddim 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod.