Pecyn Cymorth ar gyfer Gwylwyr COVID 19

Gall hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol gynyddu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a chael effaith ar rwydweithiau diogelwch a chymorth goroeswyr. Yn awr yn fwy nag erioed, mae’n bwysig ein bod yn deall trais a chamdriniaeth ac yn cefnogi anghenion goroeswyr.

Mae ymateb cymunedol ac undod cymdeithasol hyd yn oed yn fwy hanfodol wrth fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, ond mae angen inni sicrhau y caiff hyn ei wneud yn ddiogel ac effeithiol er mwyn diwallu angehnion goroeswyr ledled Cymru yn y ffordd orau.

Rydym wedi datblygu’r Pecyn Cymorth hwn ar gyfer Gwylwyr, sy’n cynnwys cyngor a gwybodaeth benodol i gymdogion pryderus, gwirfoddolwyr a chyflogwyr ymgysylltiol, newyddiadurwyr ac eraill er mwyn sicrhau y gallant godi ymwybyddiaeth a chyfeirio at gymorth mewn ffordd ddiogel.

Do’s and Don’ts – how to act safely and how to support

Safely Signposting to Support – CYM

Safety and Self-Care information for Survivors

WWA Friends and Family Leaflet – CYM

Information for Friends and Family (Polish)

Information for Friends and Family Easy Read (English)

Information for Friends and Family Easy Read (Welsh)

Useful Numbers

Mae taflenni ar gael yn Hindi, Portiwgaleg, Pwyleg a Somalieg yma.

Mewn argyfwng: Os yw’r drwgweithredwr yn eu bygwth, yn ymosod arnynt neu’n eu dilyn, dylent ffonio 999 cyn gynted â phosibl.

Cofiwch am y System Ateb Tawel – os na allwch siarad pan fydd y gweithredwr yn ateb, pwyswch 55 er mwyn gwneud iddynt wybod eich bod mewn perygl ac yn methu siarad. Dyma bosteri i chi eu rhannu i sicrhau bod mwy o bobl yn gwybod am hyn:

Silent Solution poster – ENG

Silent Solution poster – CYM

Ffeithluniau i’w rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol

Bydd hyrwyddo Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn eang ar y cyfryngau cymdeithasol o gymorth wrth gynyddu ymwybyddiaeth o ble y gall goroeswr, neu unrhyw un sy’n pryderu am rywun arall, dderbyn cymorth a chyngor. Rydym wedi creu ffeithluniau y gallwch eu lawrlwytho a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol neu mewn sgyrsiau grŵp.

Bystander Infographics

Cyflogwyr

Mae llawer o bobl wedi newid i weithio gartref mewn ymateb i’r canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol a hunanynysu. I lawer o oroeswyr, golyga hyn fod y cyfle i gael gweithle cefnogol wedi newid. Fodd bynnag, mae rheolwyr yn parhau i gysylltu’n rheolaidd â’u staff ac mae camau y gallwch eu cymryd i barhau i fod yn gefnogol.

Supporting Staff Experiencing DA during Social Distancing & Isolation – CYM

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr cymunedol a mudiadau gwirfoddol yn darparu cysylltiadau hanfodol i bobl â’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ei angen arnynt yn ystod cyfnod o gadw pellter cymdeithasol a hunanynysu. Efallai eu bod yn dod i gysylltiad â goroeswyr camdriniaeth ac mae’n bwysig eu bod yn gwybod sut i’w cyfeirio mewn ffordd ddiogel a chefnogol at Linell Gymorth Byw Heb Ofn a gwasanaethau arbenigol lleol.

Guidance for Volunteers on DA & SV during Social Distancing & Isolation – CYM

Plant a Phobl Ifanc

Mae’r dolenni cyswllt isod yn rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc ar berthnasoedd iach a chymorth yn ystod COVID 19, yn seiliedig ar ein Cyfres o Wasanaethau Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch (STAR):

Newyddiadurwyr

Mae gan y cyfryngau gyfle unigryw a phwerus i effeithio ar y ffordd y mae’r gymdeithas – gan gynnwys drwgweithredwyr, goroeswyr a’u teuluoedd, eu ffrindiau a’u cymunedau – yn derbyn negeseuon ynghylch camdriniaeth a thrais yn ystod COVID 19.

Gallwch ddod o hyd i’n canllawiau ar gyfer newyddiadurwyr sy’n adrodd am drais yn erbyn menywod yma.

Guidance for Journalists Reporting on VAWG during Covid-19 – CYM